Твоята количка е празна!

Опитай

Искане-декларация за потребителски кредит TBI

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ

С настоящото заявявам, че кандидатствам за получаване на потребителски кредит и че желая да бъде извършена предварителна проверка на моята платежоспособност с оглед евентуалното сключване на Договор за потребителски кредит (или на други договори) между нас, като в тази връзка декларирам, че:

 1. „ ” ЕАД и „ “ като съвместни администратори на лични данни ми предоставиха информация за:
  1. Данните, които ги идентифицират като администратор на лични данни, а именно: „ ” ЕАД, с адрес: гр. , ул. „ ” № , ЕИК , („Банката“) и “ ” , с адрес: гр. 1700, ул. „ “ 79, ет.2, ЕИК , („ “).
  2. Съвместното предоставяне на услуги от Банката и 4Финанс – Банката и 4Финанс си предоставят взаимно услуги по кредитно посредничество, при което да ми бъде предложен най-подходящият за мен кредитен продукт, съобразно предоставената от мен информация и извършената преценка на моята платежоспособност;
  3. Целите, за които Банката и 4Финанс събират личните ми данни, са както следва:
   • за моята идентификация и за извършването на съответните предварителни и периодични проверки, електронно или ръчно, във връзка с искания от мен потребителски кредит;
   • за сключване и изпълнение на договор за кредит с Банката или съответно 4Финанс, както и за евентуалното сключване и изпълнение на други договори с Банката или съответно , във връзка с евентуалното предоставяне на други банкови и/или финансови услуги (включително и посредством сключването на договори за предоставяне на финансови услуги от разстояние);
   • за управление на сметките ми - когато имам открити такива в Банката, за вътрешни отчетни и прогнозни цели и нужди на Банката или съответно , за изграждане и развитие на системата за управление на риска в Банката или съответно , в т.ч. и за самообучение на специализиран софтуер за оценка на риска, собственост на Банката или съответно (важи и в случай, че не сключа Договор за потребителски кредит);
   • за директен маркетинг по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), включително за да ми бъдат изпращани писма с рекламно и промоционално съдържание чрез наличните канали за дистанционна комуникация, за които съм предоставил данни за контакт, включително и тези, свързани с предлагането на други финансови или комбинирани продукти, предоставяни от или с участието на Банката или съответно  като събираните данни са съотносими и ненадхвърлящи целите, за които се обработват и няма да подлежат на допълнителна обработка по начин, несъвместим с тези цели.
  4. Получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити предоставените от мен лични данни, а именно: личните ми данни няма да бъдат предоставяни на трети физически и юридически лица, освен в случаите, когато това се изисква по закон. Личните ми данни ще бъдат обработвани само от оторизирани служители на Банката или съответно на и от физически и/или юридически лица със статус на „обработващи данните” по смисъла и при условията на чл. 28 от Регламент 2016/679 („Регламента“). Обработващи лични данни, на които предоставените от мен данни могат да бъдат разкрити и възложени за обработване, са: 1) доставчици на софтуерни услуги във връзка с поддръжката на информационните системи на Банката или ; 2) дружества, на които Банката и/или могат да възложат събиране на вземания по потребителски или други кредити; 3) куриерски фирми и други доставчици на услуги по изпращане на рекламни или други съобщения; 4) други дружества от групата на Банката и , които могат да извършват дейности във връзка с оценката на моята платежоспособност, с управлението и администрирането на договора ми за кредит или други свързани услуги; 5) дружества, администриращи плащания по кредити, битови сметки и други – за целите на предоставяне на различни възможности за изплащане на моя кредит; 6) доставчици на услуги по архивиране и съхранение на документи;
  5. Предоставянето на личните ми данни е доброволно, с оглед възникването и развитието на договорни отношения между Банката или съответно и мен;
  6. Правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни и другите ми права по отношение на личните ми данни, а именно: за правата ми по чл. 15 до чл. 22 от Регламента, в т.ч.: за правото ми на достъп до отнасящите се до мен лични данни, за правото ми по всяко време да поискам от Банката, съответно от потвърждение за това, дали отнасящи се до мен данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват; да получа съобщение до мен в разбираема форма, съдържащо личните ми данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник; информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до мен, да поискам от Банката, съответно от да заличи, коригира или блокира моите лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните ми данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия; да възразя пред Банката, съответно пред срещу обработването на личните ми данни при наличие на законово основание за това; да възразя срещу обработването на личните ми данни за целите на директния маркетинг; да бъда уведомен/а, преди личните ми данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като имам възможност да възразя срещу такова разкриване или използване. Правото ми на достъп и другите ми права се осъществяват с писмено заявление до Банката, съответно до , подписано от мен или от изрично упълномощено от мен лице, чрез нотариално заверено пълномощно, подадено през контактната форма на www.tbibank.bg или директно на email: ;
  7. Срокът за съхраняване на личните ми данни, а именно: Банката, съответно ще съхранява, обработва и използва предоставените от мен лични данни за срок до 5 (пет) години, считано от подписването на настоящото Заявление - декларация в случай, че не сключа Договор за потребителски кредит, а – в случай че сключа такъв Договор или друг/и договор/и – за срок от 5 (пет) години след прекратяване на съответното правоотношение, освен ако закон изисква или страните договорят по-дълъг срок;
  8. Правното основание за обработване на личните ми данни е както следва: 1) сключването и изпълнението на договора за кредит или друг договор за предоставяне на услуга от Банката, респективно 4Финанс; 2) легитимния интерес на Банката и да предоставят актуална информация за свои налични и нови продукти и услуги ; 3) изричното ми съгласие – за обработването, посочено в т. 2 по-долу; 4) изпълнение на задължения на Банката и по закон – в изпълнение на приложимата към тях нормативна уредба, Банката и са длъжни да съхраняват копие от личната ми карта, да предоставят данните ми на държавни органи и да извършват други предвидени от нормативната уредба форми на обработване.
 2. С настоящото Заявление – Декларация:
  1. Давам изричното си съгласие по смисъла на чл. 6 от Регламента Банката да предоставя личните ми данни нa и обратното за целите по т. 1.3.
  2. Давам изричното си съгласие по смисъла на чл. 6 от Регламента Банката, съответно 4Финанс:
   • да изисква, получава, обработва и съхранява мои лични данни за изброените по-горе цели и срокове, включително и в случай, че не сключа Договор за потребителски кредит или друг договор, включително но не само лични данни свързани с гражданската ми регистрация, от национална база данни „Население”, както и да проверява моята кредитоспособност и да удостоверява моите лични данни, като изисква и получава справки от регистри на трети лица - частни и публични Администратори на лични данни, намиращи се в страната и извън нея, в т.ч., но не само: Централния Кредитен Регистър на БНБ, Национална Агенция за Приходите, Националния Осигурителен Институт, Централен Регистър на Длъжниците и др., в това число данни за плащаните от мен социални осигуровки, данни за трудовите ми договори и социално осигурителния ми доход.
   • да ми бъдат изпращани писма с рекламно и промоционално съдържание чрез наличните канали за дистанционна комуникация, за които съм предоставил данни за контакт, включително и такива, свързани с предлагането на други финансови или комбинирани продукти, предоставяни от трети лица с участието на Банката или съответно за подпомагане на финансовото ми образование, за да се възползвам пълноценно от наличните оферти.
 3. Уведомен съм, че мога по всяко време да оттегля съгласието си за обработване на лични данни, дадено в съответствие с т. 2, т. 3 и т. 4. по-горе, като изпратя писмено заявление на адреса на Банката, посочен в началото или на електронен адрес:
 4. Уведомен съм, че:
  1. Банката, съответно може да проверява достоверността и актуалността на личните ми данни посредством посещения на място в жилището и/или местоработата ми, посредством телефонни проверки, допитвания до банки, небанкови финансови институции, специализирани организации, кредитни бюра и регистри и др., работодатели и други източници, както и може да иска от такива източници допълнителна информация за мен, в случаите когато намери това за необходимо във връзка със сключването и/или изпълнението на Договора за потребителски кредит или друг договор.
  2. като част от одобрението ми в процедурата по кандидатстване за кредит личните ми данни могат да бъдат предмет на автоматизирано обработване и автоматизирано вземане на решение. Това означава, че специален софтуер (скоринг софтуер) на Банката или ще обработи автоматично (без човешка намеса) предоставените от мен данни и ще ги анализира от гледна точка на предварително зададени в алгоритъма на софтуера критерии. В резултат моето заявление ще получи определен брой точки, според който моето заявление може да получи автоматично одобрение или автоматичен отказ. Ако моето заявление получи брой точки между минималния и достатъчния за одобрение, заявлението ще бъде разгледано от служител на Банката или . В случай на изцяло автоматизирано решение по моето заявление (без намеса на служител на Банката или ), имам право да поискам преразглеждане на решението от служител и да изразя гледната си точка.
 5. Уведомен съм, че имам право да подам жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай, че моите права и интереси във връзка със защита на личните ми данни бъдат нарушени от Банката и/или от .
 6. Уведомен съм, че имам право да подам жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай, че моите права и интереси във връзка със защита на личните ми данни бъдат нарушени от Банката и/или от .
 7. С подписване на настоящото, декларирам че:
  1. Съм български гражданин, че нямам друго гражданство, освен българско и че имам качеството на местно лице за целите на данъчното облагане само на Република ;
  2. Не заемам и не съм заемал/а висша държавна длъжност в Република или в чужда държава по смисъла на чл. 5а, ал. 1 от ЗМИП във връзка с чл. 8а, ал. 1 от ППЗМИП и не съм свързано лице  с лице, заемащо или заемало такава длъжност (ако твърдението не е вярно, моля  зачертайте този текст и  попълнете съответните данни в отделна декларация);
  3. Действам от свое име и за своя сметка;
   Действам от името и за сметка на:(моля посочете данни за лицето, когато е приложимо)
  4. Посочените от мен данни са верни, изчерпателни и предоставени доброволно. В случай, че встъпя в договорни отношения с Банката се задължавам при настъпване на промяна в посочените от мен данни да я информирам незабавно и в писмена форма, както и да предоставя други данни и документи, ако  това е необходимо;
  5. В случай че ми бъде открита сметка в Банката съм уведомен относно възможността информацията по чл. 142б, ал. 1 от ДОПК, съдържаща мои лични данни, наличност или стойност по сметката, както и реализираните по сметката доходи, да бъде обект на автоматичен обмен на финансова информация съгласно глава шестнадесета, раздел IIIа на ДОПК и да бъде предоставена на юрисдикцията/ите, на която/ито съм местно лице за данъчни цели, в изпълнение на международните ангажименти на Република .
  6. Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни обстоятелства.

С маркирането на всяко от полетата за изразяване на съгласие, находящи се в лявата част на съответния текст на настоящото Заявление-декларация за установяване на договорни отношения изразявам разбирането и съгласието си с текста, който е разположен до съответното поле.

ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА „ЖИВОТ

С настоящото заявявам, че кандидатствам за сключване на застраховка „Живот“, както е посочено по-долу, във връзка с евентуалното сключване на Договор за потребителски кредит (или на други договори) с „ ” ЕАД.

 1. С настоящата Декларация – Съгласие:

  Давам съгласието си да ми бъде сключена застраховка „Живот“ по Специалните условия на Групова полица №81005TBI2011 („Груповата полица“) на ЗК УНИКА Живот АД (действащо чрез „ ” ЕАД („Банката“) като застрахователен агент). С оглед на това давам и своето изрично съгласие личните ми данни (включително здравните ми данни) да бъдат обработени и съхранявани от Банката, в качеството й на застрахователен агент, с цел сключването и изпълнението на застрахователния договор по реда и при условията, предвидени в Кодекса за застраховането (КЗ), както и от ЗК УНИКА Живот АД („Застрахователя“) и от неговите партньори за целите на администриране на определеното застрахователно покритие. Съгласен/а съм Застрахователят да получава данни от здравни, медицински и други организации и лица, медицински и други документи, касаещи моето здравословно състояние, както и информация, считана за застрахователна тайна, да бъде разкривана на дружества от Групата на Застрахователя.

  С настоящото оторизирам всеки доктор, болница, клиника или медицински доставчик, застрахователна компания или всяка друга компания, институция или друго физическо лице, което разполага с документи или информация за мен, да предостави на Застрахователя пълна информация, в това число и копия от техните документи за всякакво заболяване или злополука, лечение, прегледи, препоръки за лечение или настаняване в болница. Всяко фотокопие на тази оторизация ще бъде със силата на оригинален документ.

  Също така приемам, че в случай на отказ за предоставяне на информация, или предоставяне на невярна информация, Застрахователят има право да откаже застрахователното покритие, да отхвърли или промени условията на договора или да откаже изплащане на застрахователно плащане.

  Приемам Условията на застраховката и потвърждавам, че ще спазвам задълженията си на Застраховано лице по полицата. Декларирам, че към настоящия момент съм в добро здраве, не съм диспансеризиран като хронично болен и не провеждам медикаментозно лечение, нямам определена инвалидност с решение на ТЕЛК/НЕЛК над 50% и не съм в процедура на освидетелстване/преосвидетелстване от ТЕЛК/НЕЛК. С подписа си гарантирам, че през последните 3 години не съм боледувал, не съм лекуван и не ми е било известно да съм имал едно от следните заболявания:

  • сърдечен инфаркт или мозъчен инсулт, сърдечна или мозъчна операция, черепно-мозъчна травма;
  • тежко сърдечно или белодробно заболяване (например: порок на сърцето, исхимична болест, хипертония, силикоза и др.)
  • злокачествени заболявания (например рак, левкемия)
  • тежки чернодробни и бъбречни заболявания (например цироза, бъбречна недостатъчност)
  • положителна СПИН инфекция, или тежки хронично-инфекциозни заболявания (напр. хепатит В / С)”.

  С настоящето декларирам, че всички мои твърдения са пълни и верни, както и че те са основата, на която се изисква застрахователно покритие по настоящия застрахователен договор.

  Получих информацията за ползватели на застрахователни услуги по смисъла на глава 33 от КЗ, както и информацията относно обработването на личните ми данни от администратора ЗК Уника Живот АД .

  С настоящото определям за неотменимо ползващо лице Банката за обезщетение равно на остатъчния размер на кредита ми към датата на настъпване на застрахователно събитие. Разликата до предвиденото застрахователно обезщетение да се изплати на законните ми наследници.

  Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни обстоятелства.